POSTUP PRI POISTNEJ UDALOSTI

Mali ste poistnú udalosť na vašom vozidle?

Mali ste poistnú udalosť na vašom vozidle?
Následne by ste mali kontaktovať poisťovňu, kde ako opravcu označíte servis RM JET a požiadate ich o odtiahnutie vozidla do RM JET-ky na náklady, ktoré budú uhradené z vašej havarijnej poistky (ak ju máte uzatvorenú) alebo na náklady vlastné.


Poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi vznik poistnej udalosti:

  • do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky,
  • do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky.

Kontaktujte nás

RM JET, spol. s r.o.
Bratislavská 7482/80
917 02 Trnava
Slovenská republika

IČO: 36236268
IČ DPH: SK2020165114
Č. účtu: 5044430582/0900
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Registrácia: spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd: Sro, vložka č.11924/T

Súhlas so spracúvaním osobných údajov >
Informácie o používaní cookies >